1.      Struktura korisnika i djelatnost Zavoda                

 

Korisnici  usluga Zavoda su maloljetnici muškog spola uzrasta od 10 do 18 godina koji su odlukom organa starateljstva upućeni u Zavod radi uključivanja u program tretmana i resocijalizacije s ciljem pružanja stručne pomoći, brige, zaštite, podrške i nadzora.

Korisnici usluga Zavoda su i maloljetnici uzrasta 14-18 godina i mlađa punoljetna lica počinioci krivičnih djela koja su odlukom suda upućeni na privremeni smještaj za vrijeme trajanja postupka ili dijagnostiku i opservaciju ili izvršavanje odgojne-zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, prema kojima je potrebno osigurati izvršenje stalnog nadzora stručnih odgajatelja kroz odgovarajući program tretmana i resocijalizacije u skladu sa odlukom tužilaštva odnosno suda.

Poslovi izvršenja zavodske mjere i mjere povjeravanja djece i omladine na tretman u Zavod su poslovi od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Osnovna djelatnost Zavoda je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, obrazovanje i osposobljavanje odgojno zanemarene i zapuštene maloljetne djece i omladine upućene po osnovu izrećene odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu od strane suda ili organa starateljstva, starosti od 10-18 godina.

Provođenje navedene djelatnosti vrši se na osnovu Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, Zakona o krivičnom postupku u Federaciji BiH, Krivičnog zakona Federacije BiH, Zakona o izvršenju sankcija Federacije BiH, Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji BiH, i Pravila Zavoda.

Zavod može mijenjati i proširivati djelatnost uz prethodnu saglasnost osnivača.

 

Strukturu korisnika usluga  karakterišu sljedeći prisutni poremećaji;  

-prisutne odgojno-obrazovne teškoće: disproporcija između obrazovne i hronološke dobi (ukoliko nije u pitanju mentalna poteškoća), školski neuspjeh, specifične teškoće učenja (teškoća čitanja, pisanja, oslabljena koncentracija, odsustvo motivacije, distraktibilnost pažnje, teškoće u funkcionisanju saznajnih procesa;

-prisutni poremećaji u ponašanju /npr. agresivnost, činjenje krivičnih djela, skitnja, impulsivnost,  bježanje (iz kuće, škole, ustanove) otpor i borba protiv autoriteta, zloupotreba sredstava ovisnosti, druženje s osobama asocijalnog i antisocijalnog modela ponašanja/;

-prisutni psihički poremećaji: neurotski razvoj ličnosti, emocionalne teškoće (nezrelost, nestabilnost, traumatiziranost), poremećaji pažnje, perceptivne teškoće,

-prisutne sociopatološke pojave (nerad,delinkventno ponašanje, alkoholizam,zloupotreba PAS-a) nepotpuna obitelj, nizak socioekonomski status, nasilje u obitelji i drugo.

 Programom tretmana korisnika osigurava se prihvat, smještaj i odgojno-edukativni rad koji se organizuje po odgojnim grupama i kroz individualne susrete, a u cilju resocijalizacije i korekcije nepoželjnih osobina ličnosti i navika u ponašanju maloljetnika. Odgojno-obrazovnu, socijalno-zaštitnu, zdravstvenu i kulturnu funkciju u radu sa maloljetnicima obezbjeđuje i obavlja kroz tri faze: faza prijema maloljetnika u Zavod, faza tretmana i praćenja maloljetnika za vrijeme boravka u Zavodu i faza otpusta i odlaska maloljetnika iz Zavoda.

Pripremna faza podrazumjeva obezbjeđenje pravnih, socijalnih i medicinskih pretpostavki za implementaciju programa izvršenja mjere, proučavanje dostavljene dokumentacije od strane svih stručnih zaposlenika, vršenje procjene rizika, sačinjavanje prijedloga područja rada i intenziteta svakog od područja rada te sačinjavanje konačnog plana i programa. Pripremna faza je provođena za sve maloljetnike prema kojima je postupano prema rješenjima nadležnog suda, dok su preostale dvije faze realizirane u zavisnosti od ispunjavanja uslova iz prve faze.

Faza implementacije programa podrazumjeva; striktnu primjenu programskih aktivnosti u ustanovi i stalno praćenje njihove realizacije radi otklanjanja eventualnih odstupanja, vršenje potrebnih korekcija, vršenje nadzora nad aktivnostima izvan ustanove koje maloljetnik provodi u školi, u krugu porodice, sa grupom vršnjaka, samostalno ili na neki drugi način.

Faza evaluacije podrazumjeva završetak tretmana, ocjenu stanja i postignutih rezultata zaključke i preporuke i dostavljanje konačnog izvještaja nadležnim organima

 

 

 

 

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com