Sample Data-Articles

MISIJA

Svakom korisniku Zavoda pružiti kontinuiranu stručnu pomoć i podršku primjereno njegovim specifičnim potrebama u sigurnom i poticajnom okruženju ispunjenom prihvaćanjem, uvažavanjem i razumijevanjem, njegujući ulogu pozitivnog autoriteta odgojatelja koji svojim ličnim primjerom i profesionalnošću stvaraju pozitivan ambijent u kojem korisnici dobivaju mogućnost ostvariti sve svoje potencijale i postati korisni članovi društva.

VIZIJA

Zavod kao sigurno i poticajno okruženje u kojem svi korisnici imaju priliku ostvariti sve svoje potencijale.

x

x

Sadržaji tretmana i organizacija dnevnog rada

Za svakog maloljetnika članovi stručnog tima sačinjavaju IPP tretmana, odnosno plan i program izvršenja odgojne mjere koji sadrži plan postupanja i ciljeve tretmana za određeno vremensko razdoblje. U radu sa maloljetnicima koriste se multimodalni programi. Taj program podrazumjeva kombinirani pristup koji inkorporira raznovrsne bihejvioralne, kognitivne i psiho-edukativne komponente. Ovakvi programi uključuju veliki broj tehnika koje mogu uticati na kognitivne vještine, npr. samoanalize, trening samokontrole, razmatranje ciljeva i sredstava.

Također, prilikom osmišljavanja i realizacije programa uzima se u obzir i vremenska distanca odnosno kolika je dužina trajanja tretmanskog procesa u okviru kojeg se razlikuju kratkotrajni (intenzivni), prilagođeni (potrebama individualnog klijenta) i dugotrajni tretmani, što upravo ovisi o sudskoj mjeri koja je izrečena, i u kojoj se tačno precizira dužina boravka maloljetnika u ustanoviPrilikom izrade programa izvršenja odgojne mjere vodi se računa  i  o strukturi odnosa među osobama u tretmanu, odnosno da li će biti zastupljen grupni, kombinirani ili individualni tretman.Tako da program izvršenja ove odgojne mjere ima za cilj da se utiče na promjenu ponašanja maloljetnika, i on u svom tretmanu sadrži miks modela od onih koji se odnose na disciplinu i poštivanje postavljenih pravila, do modela učenja i modifikacije ponašanja.

Sa maloljetnicima se realizuju različite vrste tretmana, u zavisnosti od osobina korisnika, dobi, odnosno stepena prisutnih poremećaja u ponašanju, i koristi nekoliko komplementarnih pristupa: tzv. klasična područja tretmana (radni, estetski, društveno-moralni, tjelesno-zdravstveni i intelektualni odgoj), rad u zavisnosti od potrebe za korekcijama određenih odnosa (odnos prema sebi, prema drugima, prema obrazovanju, odnos prema društvenim vrijednostima, imovini i sl.), rad na usvajanju životnih vještina u cilju adekvatne socijalne integracije i povećanja socijalne kompetencije, rad na prepoznavanju i ovladavanju potreba u cilju samoaktualizacije (sloboda, prihvaćenost, pripadanje, uvažavanje, zabava, uspjeh), upoznavanje sa pravima djece propisanim Konvencijom o pravima djece, i odgovornostima istih i sl.

Raznovrsni sadržaji koji se provode u Zavodu mogu se razvrstati u nekoliko grupa: zajednički sadržaji maloljetnika i odgajatelja, sadržaji usmjereni na poboljšanje kvaliteta odnosa maloljetnika i njegove porodice, sadržaji u kojima maloljetnik sudjeluje sa svojim vršnjacima, aktivnosti i sadržaji koje maloljetnik samostalno provodi i obavlja, aktivnosti i sadržaji koje maloljetnik provodi sa drugim osobama, ili u okruženju izvan Zavoda.

Konkretni sadržaji odnose se na planiranje učenja i direktnu pomoć u učenju, tehnike učenja, stilovi učenja, savladavanje nastavnog gradiva, izrađivanje školskih zadaća, instruktivna nastava, kao i različite aktivnosti usmjerene na vježbanje, navikavanje, poticanje, kao što su razvijanje higijenskih navika, kulture življenja, radnih navika, zatim radno-okupacijske aktivnosti (sportske aktivnosti, art terapija i ostali kreativni sadržaji), radionice, vježbe i igre usmjerene na usvajanje različitih životnih vještina, kulturnih sadržaja, računarskih sadržaja, itd.

U toku tretmana provodi se posmatranje maloljetnika u svim sociopedagoškim područjima koje odgajatelji bilježe u svojim zapažanjima i drugoj propisanoj dokumentaciji, kao i intezivni stručni rad na različitim područjima koje je po procjeni stručnog tima u datom vremenskom periodu najneophodnije obraditi.

Također, stručni zaposlenici moraju biti u stalnom kontaktu sa školama koju pohađaju maloljetnici, i dužni su iste redovno obilaziti i informisati se o ponašajnim i obrazovnim rezultatima maloljetnika, kao i ostvarivati redovne kontakte sa roditeljima, starateljima maloljetnika i predstavnicima nadležnih Službi socijalne zaštite.

Po isteku vremenskog perioda za izvršenje izrečene mjere stručni zaposlenici podnose Izvještaj o realizaciji izrečene odgojne mjere, i isti dostavljaju općinskim sudovima koji su izrekli mjeru i vrše nadzor nad izvršenjem iste te nadležnom Centru za socijalni rad.

 

 

Postupak prijema i tretman maloljetnika.

 

U Zavod se primaju fizički i psihički zdrava odgojno zapuštena i zanemarena djeca uzrasta od 10 do 18 godina a postupak prijema pokreće se  na prijedlog Centra za socijalni rad za korisnike koji se primaju u zavod po osnovu Zakona kojima se uređuje oblast socijalne zaštite..

Prijem maloljetnika uzrasta 14-18 godina i mlađih punoljetnih lica vrši se i na temelju odluke nadležnih sudova u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku, Krivičnim Zakonom i Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku.

Izvršavanje mjera po odluci suda pored navedenih zakona vrši se i na temelju odredbi Zakona o izvršavanju krivičnih sankcija.

Postupak prijema detaljno je definisan Pravilnikom o prijemu i otpustu maloljetnika-korisnika usluga iz Javne ustanove Zavod za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo usklađenim sa zakonima kojima se reguliše izricanje i izvršenje, prijem, tretman i otpust korisnika iz ustanove. Ovaj segment rada ustanove je posebno osjetljiv obzirom da podrazumjeva obavezu primjene velikog broja zakona iz oblasti krivičnog zakonodavstva i oblasti socijalne zaštite.

Sa naručiocem smještaja zaključuje se ugovor o smještaju u Zavod kojim se regulišu međusobna prava i obaveze smještaja u Zavod.

Naručiocima smještaja redovno se podnosi pismeni izvještaj o stanju maloljetnika u Zavodu.

O smještenim maloljetnicima vodi se zakonom propisana evidencija.

 

 

 

1.      Struktura korisnika i djelatnost Zavoda                

 

Korisnici  usluga Zavoda su maloljetnici muškog spola uzrasta od 10 do 18 godina koji su odlukom organa starateljstva upućeni u Zavod radi uključivanja u program tretmana i resocijalizacije s ciljem pružanja stručne pomoći, brige, zaštite, podrške i nadzora.

Korisnici usluga Zavoda su i maloljetnici uzrasta 14-18 godina i mlađa punoljetna lica počinioci krivičnih djela koja su odlukom suda upućeni na privremeni smještaj za vrijeme trajanja postupka ili dijagnostiku i opservaciju ili izvršavanje odgojne-zavodske mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, prema kojima je potrebno osigurati izvršenje stalnog nadzora stručnih odgajatelja kroz odgovarajući program tretmana i resocijalizacije u skladu sa odlukom tužilaštva odnosno suda.

Poslovi izvršenja zavodske mjere i mjere povjeravanja djece i omladine na tretman u Zavod su poslovi od posebnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

Osnovna djelatnost Zavoda je socijalno i zdravstveno zbrinjavanje, obrazovanje i osposobljavanje odgojno zanemarene i zapuštene maloljetne djece i omladine upućene po osnovu izrećene odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu od strane suda ili organa starateljstva, starosti od 10-18 godina.

Provođenje navedene djelatnosti vrši se na osnovu Zakona o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH, Zakona o krivičnom postupku u Federaciji BiH, Krivičnog zakona Federacije BiH, Zakona o izvršenju sankcija Federacije BiH, Zakona o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku u Federaciji BiH, i Pravila Zavoda.

Zavod može mijenjati i proširivati djelatnost uz prethodnu saglasnost osnivača.

 

Strukturu korisnika usluga  karakterišu sljedeći prisutni poremećaji;  

-prisutne odgojno-obrazovne teškoće: disproporcija između obrazovne i hronološke dobi (ukoliko nije u pitanju mentalna poteškoća), školski neuspjeh, specifične teškoće učenja (teškoća čitanja, pisanja, oslabljena koncentracija, odsustvo motivacije, distraktibilnost pažnje, teškoće u funkcionisanju saznajnih procesa;

-prisutni poremećaji u ponašanju /npr. agresivnost, činjenje krivičnih djela, skitnja, impulsivnost,  bježanje (iz kuće, škole, ustanove) otpor i borba protiv autoriteta, zloupotreba sredstava ovisnosti, druženje s osobama asocijalnog i antisocijalnog modela ponašanja/;

-prisutni psihički poremećaji: neurotski razvoj ličnosti, emocionalne teškoće (nezrelost, nestabilnost, traumatiziranost), poremećaji pažnje, perceptivne teškoće,

-prisutne sociopatološke pojave (nerad,delinkventno ponašanje, alkoholizam,zloupotreba PAS-a) nepotpuna obitelj, nizak socioekonomski status, nasilje u obitelji i drugo.

 Programom tretmana korisnika osigurava se prihvat, smještaj i odgojno-edukativni rad koji se organizuje po odgojnim grupama i kroz individualne susrete, a u cilju resocijalizacije i korekcije nepoželjnih osobina ličnosti i navika u ponašanju maloljetnika. Odgojno-obrazovnu, socijalno-zaštitnu, zdravstvenu i kulturnu funkciju u radu sa maloljetnicima obezbjeđuje i obavlja kroz tri faze: faza prijema maloljetnika u Zavod, faza tretmana i praćenja maloljetnika za vrijeme boravka u Zavodu i faza otpusta i odlaska maloljetnika iz Zavoda.

Pripremna faza podrazumjeva obezbjeđenje pravnih, socijalnih i medicinskih pretpostavki za implementaciju programa izvršenja mjere, proučavanje dostavljene dokumentacije od strane svih stručnih zaposlenika, vršenje procjene rizika, sačinjavanje prijedloga područja rada i intenziteta svakog od područja rada te sačinjavanje konačnog plana i programa. Pripremna faza je provođena za sve maloljetnike prema kojima je postupano prema rješenjima nadležnog suda, dok su preostale dvije faze realizirane u zavisnosti od ispunjavanja uslova iz prve faze.

Faza implementacije programa podrazumjeva; striktnu primjenu programskih aktivnosti u ustanovi i stalno praćenje njihove realizacije radi otklanjanja eventualnih odstupanja, vršenje potrebnih korekcija, vršenje nadzora nad aktivnostima izvan ustanove koje maloljetnik provodi u školi, u krugu porodice, sa grupom vršnjaka, samostalno ili na neki drugi način.

Faza evaluacije podrazumjeva završetak tretmana, ocjenu stanja i postignutih rezultata zaključke i preporuke i dostavljanje konačnog izvještaja nadležnim organima

 

 

 

 

 

 

Odluka o izboru-usluge osiguranja radnika i korisnika LOT 1 LINK

Odluka o izboru-usluge osiguranja imovine LOT 2 LINK

Odluka o izboru-sredstva za ličnu higijenu i pribora za čišćenje LINK

Odluka o izboru-osiguranje vozila LOT 3 LINK

Odluka o izboru-kancelarijski materijal-LOT 1 LINK

Odluka o izboru-HTZ oprema LOT 2 LINK

Odluka o izboru-hrana LOT 3-hljeb LINK

Odluka o izboru-hrana LOT 1 LINK

Odluka o izboru-gardaroba i posteljno rublje-LOT 1 LINK

Odluka o izboru-fizička zaštita ljudi i imovine LINK

Odluka o izboru -mašine i oprema za potrebe vešeraja i kuhinje LINK

Odluka o izboru hrana-LOT 2 meso LINK

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - roba kancelarijski materijal LINK

Plan javnih nabavki za 2024. godinu LINK

Obavijest o zaključivanju ugovora LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kompjuterska oprema LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Kancelarijski materijal LOT 1 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Garderoba LOT 1 i LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje LOT 1 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Osiguranje LOT 3 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambeni proizvodi LOT 1 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambeni proizvodi LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - prehrambeni proizvodi LOT 3 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - higijena  LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - fizička zaštita  LINK

Izmjene i dopune plana javnih nabavki za 2022.godinu LINK

Odluka o poništenju postupka nabavke lož ulja LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku garadrobe LOT 1 i LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja LOT 1 i LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kanc.materijala-LOT 1 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda LOT 1 i LOT 2 LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za higijenu LINK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga fizičke zaštite LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja iz oblasti finansija, računovodstva, javnih nabavki, radnih odnosa, kancelarijskog poslovanja i maloljetničkog prestupništva LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za nabavku restoranskih usluga u BiH (usluge reprezentacije) LINK

Ovdje možete preuzeti plan javnih nabavki zavoda za 2022. godinu LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku namještaja LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke sredstava za higijenu  LINK

Ovdje možete preuzeti zaključak o odgađanju postupka za kancelarijski materijal  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke gardarobe, posteljnog rublja  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke kompjuterske opreme  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke pekarskih proizvoda  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđaća u postupku nabavke prehrambenih proizvoda  LINK

Poziv za usluge reprezentacije za 2021 godinu LINK

Poziv usluge obrazovanja za 2021 godinu LINK

Plan javnih nabavki za 2021 godinu LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru ponuđača za usluge fizičke zaštite LINK

Poziv za dostavu ponuda za restorantske usluge LINK

Poziv za dostavu ponuda-usluge obrazovanja  LINK

Plan javnih nabavki za 2020. godinu  LINK

(OGLAS)  Javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru ponuđača nabavku sredstava za ličnu higijenu  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru kancelarijskog materijala  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru garderobe i posteljnog rublja  LINK

(OGLAS) Javni oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta 14.10.2019.g.  LINK

Javni oglas za prijem radnika na sljedeće radno mjesto  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača-fizička zaštita  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača-hrana  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača-osiguranje  LINK

Ovdje možete preuzeti plan javnih nabavki za  2019 godinu  LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda-usluge stručnog obrazovanja  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača-nabavka kancelarijskog materijala LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Javna nabavka garderobe i posteljnog rublja)  LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga ljetovanja i zimovanja za korisnike usluga Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o pokretanju postupka nabavke usluga ljetovanja i zimovanja za korisnike usluga Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga fizičke zaštite LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za ličnu higijenu i probora za čišćenje LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda LINK

Ovdje možete preuzeti poziv za aneks II dio B-fikička zaštita LINK

Ovdje možete preuzeti odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka gardarobe 2017 LINK

Ovdje možete preuzeti IZMJENE PLANA NABAVKE ZA 2017 LINK

Ovdje možete preuzeti PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018 LINK

Ovdje možete preuzeti Poziv za aneks II dio B-usluge seminara LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o  izboru izvođača za sanaciju vodovodne i kanalizacione mreže LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o  izboru izvođača za sanaciju krova LINK

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja

Ovdje možete preuzeti Plan javnih nabavki zavoda za 2017 PLAN JAVNIH NABAVKI 2017

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za usluge osiguranja

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu motornog vozila

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za usluge fizičke zaštite ljudi i imovine

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1- hrana, piće, duhan i ostali srodni proizvodi; LOT 2 proizvodi životinjskog porijekla,mesa i mesni proizvodi

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga fizičke zaštite ljudi i imovine aneks II dio B.

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja i obrazovanja aneks II dio B. 

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku garderobe i posteljnog rublja

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sredstava za ličnu higijenu i pibora za čišćenje

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke usluga fizičke zaštite ljudi i imovine u Zavodu.

Ovdje možete preuzeti odluku o poništenju nabavke motornog vozila za potrebe Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova na sanaciji vodovodne i kanalizacione mreže u Zavodu

Ovdje možete preuzeti poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga fizičke zaštite ljudi i imovine

Ovdje možete preuzeti odluku o poništenju nabavke radova na otklanjanju tehničkih i arhitektonskih prepreka za osobe sa umanjenim tjelesnim mogućnostima na objektu Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o poništenju nabavke motornog vozila za potrebe Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izradi, isporuci i montaži rashladne komore u Zavodu

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova na izradi, isporuci i montaži hladne komore.

Poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog ljekarskog pregleda uposlenika Zavoda.

Poziv za dostavu ponuda za usluge sistematskog ljekarskog pregleda korisnika usluga Zavoda.

Poziv za dostavu ponuda za usluge stručnog usavršavanja.

Plan javnih nabavki Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine za 2016 godinu.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za radove na ograđivanju objekta zavoda 2

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za radove na utopljavanju objekta Zavoda.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gardarobe, posteljnog rublja i HTZ opreme.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača za  fizičku zaštitu ljudi

Plan javnih nabavki Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine za 2015 godinu.

Ovdje možete preuzeti odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđaća za nabavku sredstava za ličnu higijenu i pribora za čišćenje

Vodič za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

Index registar za pristup informacijama možete preuzeti ovdje.

Rad Zavoda uređen je u skladu sa međunarodnim propisima, domaćim zakonodavstvom i i internim dokumentima specifičnim za djelatnost.

I Dokumentacija o maloljetnicima-korisnicima usluga zavoda

A Matična knjiga

Sadržaj podataka matične knjige:

 1. Prezime,očevo ime i ime i nadimak
 2. Datum i mjesto rođenja
 3. Datum prijema
 4. Adresa stana
 5. Opština i mjesto
 6. Vrsta mjere
 7. Naziv Suda koji je izrekao vaspitnu mjeru i broj rješenja i datum
 8. Gdje se izvršava vaspitna mjera
 9. Datum početka izvršavanja vaspitne mjere
 10. Odlaganje izvršenja vaspitne mjere broj rješenja i datum
 11. Prekid izvršenja vaspitne mjere broj rješenja i datum
 12. Zamjena vaspitne mjere broj rješenja datum i naziv Suda
 13. Obustavljena vaspitna mjera broj rješenja datum i naziv suda
 14. Zašto je obustavljena odnosno zamijenjena vaspitna mjera
 15. Škola koju pohađa i uspjeh na završnom razredu
 16. Datum napuštanja
 17. Broj ličnog kartona
 18. Broj ličnog dosijea
 19. Datum stavljanja u pasivu
 20. Promjene

B Personalni dosije

Uz dokumentaciju za prijem sadrži i svu relevantnu dokumentaciju u toku tretmana:

 • Periodične izvještaje
 • Medecinsku dokumentaciju
 • Školsku dokumentaciju
 • Sudsku dokumentaciju
 • Dokumentaciju MUP-a ( izjave,potrage, službene zabilješke)
 • Saglasnosti za boravak u porodici
 • Drugu dokumentaciju kojom se dokumentuje

C Individualni program tretmana

U širokoj i sadržajnoj formi prati se i opserviraju i dokumentuju svi aspekti tretmana ( socijalni, psihološki,pedagoški defektološki i drugi aspekti ličnosti). Program tretmana predstavlja razvojnu studiju djelatnosti.

 

II Normativna akta koja se odnose na tretman maloljetnika

 • Pravilnik o prijemu i otpustu maloljetnika iz Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo
 • Pravilnik o kućnom redu
 • Poslovnik o radu vijeća štićenika
 

III Raspored dnevnih aktivnosti maloljetnika radnim danom, vikendom i praznikom

Na osnovu člana 40. Pravila JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, a na prijedlog Stručnog tima, direktor Zavoda utvrđuje: 

RASPORED DNEVNIH AKTIVNOSTI MALOLJETNKA RADNIM DANOM, VIKENDOM I PRAZNIKOM 

a) Raspored dnevnih aktivnosti maloljetnika u intervalu 6:30 – 22:00 radnim danom 

SatnicaAktivnost
6:30 - 7:00 buđenje redovnih učenika srednjih škola
7:00 - 7:30 upućivanje u školu redovnih učenika
7:00 - 7:30 neselektivno buđenje svih maloljetnika
7:00 - 7:30 obavljanje aktivnosti na ličnoj higijeni
7:30 - 8:30 jutarnji obrok uz pripremne i propratne radnje ( higijenske i radne )
8:30 - 9:00 dodatne radno - higijenske aktivnosti ( dodatni rad na ličnoj higijeni, uređenje spavaona i zajedničkih prostorija) u funkciji formiranja radno – higijenskih navika i preveniranja u zdravstvenom aspektu tretmana
9:00 - 9:30 opskrba maloljetnika i odgovaranje potrebama maloljetnika: 
ekonomske potrebe ( džeparac, materijal i dr.) 
potrebe kontakta ( telefonski razgovori ) 
zdravstvene potrebe ( opšti, specijalistički pregledi, terapija ) trijaža 
ostale artikulisane potrebe i potrebe prema procjeni odgajatelja i stručnih saradnika
9:30 - 10:30 edukacija
9:30 - 10:30 informatika ( sadržaji prema programu radnog terapeuta sa informatičkim znanjem )
9:30 - 10:30 socijalno-psihološko područje ( prema programu stručnih saradnika, prilagođeno aktuelnoj situaciji )
10:30 - 11:00 individualni i grupni rad ( koordiniran sa službama stručnih saradnika i službom obezbjeđenja )
11:00 - 12:00 terapijski tretman: 
psihodijagnostika i psihoterapija 
socioterapija 
radna terapija 
pedagoške intervencije
12:00 - 13:00 podnevni obrok uz pripreme i propratne radnje
13:00 - 14:00 edukacija
13:00 - 14:00 prihvat učenika iz škole uz naknadno izdavanje obroka
14:00 - 16:00 slobodne aktivnosti i popodnevni odmor
16:00 - 17:00 edukacija
17:00 - 18:00 okupacione i edukativne aktivnosti iz oblasti informatike prema programu
18:00 - 19:00 večernji obrok uz pripreme i propratne aktivnosti
18:00 - 19:00 pripremanje i preuzimanje dodatnog večernjeg obroka
19:00 - 20:00 grupni i individualni odgojni i savjetodavni rad
20:00 - 21:30 večernji odmor i slobodne aktivnosti
21:30 - 22:00 pripreme za povečerje
21:45 - 22:00 službeno evidentiranje aktivnosti, administrativne aktivnosti vezane za vođenje dnevnika rada odgajateljab) Raspored dnevnih aktivnosti maloljetnika vikendom i praznikom 

SatnicaAktivnost
8:30 - 9:00 buđenje, ustajanje i obavljanje aktivnosti lične higijene
9:00 - 9:30 jutarnji obrok uz pripreme i propratne radnje
9:30 - 10:30 radno-higijenski angažman na uređenju prostora spavaona, i zajedničkih prostorija
10:30 - 11:00 ograničen radni angažman na krugu Zavoda
11:00 - 13:00 slobodne aktivnosti u okviru ponude sadržaja Zavoda uz mogućnost praćenja i nadzora dežurnog odgajatelja ili stručnog saradnika u koordinaciji sa službom obezbjeđenja
13:00 - 14:00 podnevni obrok uz pripreme i propratne radnje
14:00 - 18:00 dnevni odmor i slobodne aktivnosti
18:00 - 19:00 večernji obrok uz pripremne i propratne radnje 
pripremanje i preuzimanje dodatnog večernjeg obroka
19:00 - 20:00 organizacija večernjih aktivnosti koordinirano uz saglasnost službe obezbjeđenja i odgojne službe
19:00 - 20:00 službeno evidentiranje aktivnosti, administrativne radnje vezane za dnevnik rada odgojne i službe obezbjeđenja
20:00 - 23:00 večernje slobodne aktivnosti se registruju kroz službenu evidenciju i dokumentaciju
20:00 - 23:00 večernje aktivnosti

Nosioci aktivnosti vikendom i praznikom:

 • dežurni odgajatelj ili stručni saradnik
 • radnik na obezbjeđenju
 • kuharica
 • radnica na održavanju higijene

Uz reducirane sadržaje u neophodan visok stepen koordinacije nosilaca aktivnosti omogućuje se njihova provodivost u objektu, a prostor realizacije obezbjeđuje i mogućnost razvijanja socijalne akomodacije:

 • prostor objekta Zavoda
 • prostor kruga Zavoda
 • bliže okruženje
 • šire okruženje
 • obiteljsko okruženje

Provođenje rasporeda dnevnih aktivnosti radnim danom, vikendom i praznikom vrši se kroz uvid u službenu evidenciju i dokumentaciju i neposredno od strane direktora, zamjenika u odsustvu i šefa službe tretmana.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com