Na osnovu člana 6.stav.3. i člana 8. Pravilnika o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine- Sarajevo i odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19), objavljuje se:

 

 

 

O G L A S

 

za prijem radnika na sljedeća radna mjesta:

 

 

 

1.      Odgajatelj

 

2.      Odgajatelj/psihosocijalna rehabilitacija

 

 

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16 i 89/18) kandidat mora da zadovoljava i posebne uslove propisane Pravilnikom o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo.

 

 

 

1. ODGAJATELJ

 

Kratak opis poslova: planira, organizuje i provodi rad sa korisnicima uz primjenu savremenih metoda i sredstava, po potrebi učestvuje u radu Stručnog tima, izrađuje plan rada grupe kao i individualni plan u radu sa korisnicima, učestvuje u realizaciji individualnih programa tretmana za svakog korisnika pojedinačno, organizuje i realizuje slobodne aktivnosti i sekcije u grupi, organizuje i provodi aktivnosti korisnika u cilju promicanja njihovog psiho-fizičkog, emocionalnog i socijalnog  razvoja, odgovoran je za doslijedno provođenje utvrđenog plana i programa tretmana korisnika, brine o uslovima smještaja korisnika, njihovoj ishrani i zdravlju, odgovoran je za održavanje higijene u radnim i boravišnim prostorima maloljetnika, učestvuje u timskom praćenju mjera tretmana i predlaže njegove dopune i korekcije, organizuje i kontroliše praćenje izvršavanja školskih obaveza korisnika, radi na formiranju i razvijanju radnih, higijenskih i kulturnih navika korisnika, radi na razvoju pozitivnih osobina ličnosti i korekciji neprihvatljivih oblika ponašanja korisnika, strukturira slobodno vrijeme korisnika, vodi evidenciju o prisutnosti korisnika, bilježi svako odstupanje od propisanog Kućnog reda, unosi zapažanja i odgovoran je za tačnost i potpunost navedenih podataka, redovno informiše Stručni tim o stanju i rezultatima odgojnog tretmana, učestvuje u izradi izvještaja o ponašanju i toku tretmana korisnika, učestvuje u izradi i realizaciji preventvinih programskih tretmana u radu sa korisnicima, vodi propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Službe;  

 

 

 

Opšti uslovi:

 

-          Da je državljanin BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

 

-          Da je punoljetan, što dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih

 

-          Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prilikom zasnivanja radnog odnosa

 

Posebni slovi:

 

-          VSS, VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ECTS društvenog smjera i to: Socijalni radnik, Pedagog, Socijalni pedagog,  Sociolog, Psiholog, Kriminalist, što se dokazuje diplomom

 

-          Najmanje dvije godine radnog iskustva u struci, što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi a koja moraju biti precizna i detaljna tj. moraju sadržavati podatke o tome na kojim poslovima je radnik radio, naziv radnog mjesta, da li su to poslovi VSS, koliko dugo je obavljao te poslove, po mogućnosti opis poslova i jasno preciziran period radnog angažovanja na radnim zadacima. Kandidat kao dokaz može dostaviti uvjerenje Zavoda za PIO-listing ali uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja sa listinga tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na traženoj vrsti poslova sa VSS i koliko dugo.

 

-          Poznavanje rada na računaru, što se dokazuje svjedočanstvom srednje škole o položenom predmetu informatika ili certifikatom - uvjerenjem pravne osobe ovlaštene za osposobljavanje za rad na računaru ili kopijom indeksa fakulteta - sa položenim predmetom/ispitom informatika, dodatak diplomi i/ili uvjerenje o uspjehu u toku studija.

 

 

 

Probni rad u trajanju od 6 mjeseci;

 

Broj izvršilaca: 1

 

Prijem se vrši na neodređeno vrijeme.

 

 

 

2. ODGAJATELJ/PSIHOSOCIJALNA REHABILITACIJA

 

Kratak opis poslova: po potrebi učestvuje u radu Stručnog tima, učestvuje u organizaciji i provođenju psihosocijalne rehabilitacije korisnika prema njihovim psihofizičkim svojstvima i iskazanom afinitetu za određene aktivnosti, organizuje psihosocijalnu rehabilitaciju kroz individualni i grupni rad, radi na razvijanju pozitivnog odnosa prema sportu i umjetnosti te formiranju pozitivnih navika korisnika, utiče na održavanje i unaprijeđenje radne discipline, radi na razvijanju takmičarskog duha i fer pleja korisnika, osmišljava i realizuje slobodne aktivnosti i sekcije u grupi, radi na formiranju i razvijanju sistema radnih vještina i navika (rukovanje priborom, instrumentima, sportskim spravama i sl.), te razvijanju sposobnosti i stvaralačkog odnosa prema radu korisnika (slikanje, modeliranje i sl.), u procesu provođenja psihosocijalnog tretmana ostvaruje neophodnu saradnju i konsultacije sa članovima Stručnog tima, odgajateljima i drugim radnicima Zavoda, učestvuje u izradi i realizaciji programa tretmana korisnika, učestvuje u izradi izvještaja o ponašanju i toku tretmana korisnika, u izvršenju poslova primjenjuje i afirmiše timski rad, lično je odgovoran i dužan čuvati sve podatke kao poslovnu tajnu i isti mogu biti dostupni samo rukovodiocima i radnicima koji su u direktnom radu sa korisnicima, vodi propisanu i drugu evidenciju u okviru djelokruga rada Službe.

 

 

 

Opšti uslovi:

 

-          Da je državljanin BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

 

-          Da je punoljetan, što dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih

 

-          Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prilikom zasnivanja radnog odnosa

 

Posebni slovi:

 

-          VSS, VII stepen stručne spreme odnosno visoko obrazovanje sa najmanje 240 ECTS društvenog smjera i to: Pedagog, Socijalni pedagog, Sociolog, Psiholog, Socijalni radnik, Kriminalist što se dokazuje diplomom

 

-          Najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi a koja moraju biti precizna i detaljna tj. moraju sadržavati podatke o tome na kojim poslovima je radnik radio, naziv radnog mjesta, da li su to poslovi VSS, koliko dugo je obavljao te poslove, po mogućnosti opis poslova i jasno preciziran period radnog angažovanja na radnim zadacima. Kandidat kao dokaz može dostaviti uvjerenje Zavoda za PIO-listing ali uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja sa listinga tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na traženoj vrsti poslova sa VSS i koliko dugo.

 

-          Poznavanje rada na računaru, što se dokazuje svjedočanstvom srednje škole o položenom predmetu informatika ili certifikatom - uvjerenjem pravne osobe ovlaštene za osposobljavanje za rad na računaru ili kopijom indeksa fakulteta - sa položenim predmetom/ispitom informatika, dodatak diplomi i/ili uvjerenje o uspjehu u toku studija.

 

 

 

Probni rad u trajanju od 6 mjeseci;

 

Broj izvršilaca: 1

 

Prijem se vrši na neodređeno vrijeme.

 

 

 

Pismene prijave potpisane od strane podnosioca-kandidata uz kratku biografiju sa svom potrebnom dokumentacijom koja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji originala ne starijoj od tri mjeseca (izuzev dokumenata koji imaju neograničen rok trajanja) a kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostaviti na adresu:

 

 

 

                             Zavod za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo,

 

                                                      Ul. Humska 81, 71000 Sarajevo

 

 

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće blagovremeno pismeno obavješteni o vremenu održavanja intervjua nakon čega će se sačiniti rang lista upješnih kandidata.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Sve prijave i dostavljeni podaci se smatraju strogo povjerljivim i sa njima se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka a dostavljena dokumentacija nakon procedure izbora neće se vraćati kandidatima.

 

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama.

 

Tekst oglasa dostupan je i na web stranici Zavoda: www.zavod-sarajevo.ba

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com