Na osnovu člana 6. stav 3. i člana 8. Pravilnika o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine- Sarajevo broj 05-925/20 od 25.06.2020.godine i odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19, 9/21), objavljuje se:

 

 

O G L A S

za prijem radnika na sljedeće radno mjesto:

 

1.      Kuhar

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16 i 89/18) kandidat mora da zadovoljava i posebne uslove propisane Pravilnikom o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo.

 

1. KUHAR

Kratak opis poslova: vrši prijem namirnica za potrebe kuhinje iz skladišta, blagovremeno vrši trebovanje potrebnih artikala iz skladišta prema utvrđenom jelovniku, vodi računa o svježini i higijeni hrane, vrši pripremu hrane i podjelu hrane maloljetnicima smještenim u Zavod, vodi evidenciju i odgovoran je za kvalitet i količinu hrane za obroke, poslove i radne zadatke obavlja u skladu sa usvojenim normativima i standardima, odgovoran je za kvalitet i namjensko trošenje hrane, odgovoran je za higijenu kuhinje i trpezarije, lične higijene, higijenu pribora za jelo i dezinfekciju iste poslije svake upotrebe, izdavanje obroka vršiti u skladu sa propisima i  kućnim redom, ostavlja redovno uzorke hrane radi kontrole, učestvuje u sastavljanju sedmičnog jelovnika, redovno vrši sanitarne preglede, priprema hranu i kafu za potrebe reprezentacije i gostiju, a po odobrenju direktora, vodi računa o inventaru u kuhinji.

 

Opšti uslovi:

-          Da je državljanin BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

-          Da je punoljetan, što dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih

-          Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prilikom zasnivanja radnog odnosa

 

Posebni uslovi:

-          III stepen stručne spreme- KV kuhar, što se dokazuje diplomom ili svjedočanstvom srednje škole

-          6 mjeseci radnog iskustva u struci što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi a koja moraju biti precizna i detaljna tj. moraju sadržavati podatke o tome na kojim poslovima je radnik radio, naziv radnog mjesta, da li su to poslovi KV, koliko dugo je obavljao te poslove, po mogućnosti opis poslova i jasno preciziran period radnog angažovanja na radnim zadacima. Kandidat kao dokaz može dostaviti uvjerenje Zavoda za PIO-listing ali uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja sa listinga tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na traženoj vrsti poslova sa KV i koliko dugo.

 

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca;

Broj izvršilaca: 1

Prijem se vrši na neodređeno vrijeme.

 

Pismene prijave potpisane od strane podnosioca-kandidata uz kratku biografiju sa svom potrebnom dokumentacijom koja se dostavlja u originalu (uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci) ili ovjerenoj kopiji originala ne starije od tri mjeseca, izuzev dokumenata koji imaju neograničen rok trajanja (izvod iz matične knjige rođenih) a kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostaviti preporučeno putem pošte na adresu:

Zavod za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo,

Ul. Humska 81,

71000 Sarajevo

sa naznakom “NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće blagovremeno pismeno obavješteni o vremenu održavanja usmenog ispita nakon čega će se sačiniti rang lista upješnih kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve prijave i dostavljeni podaci se smatraju strogo povjerljivim i sa njima se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka a dostavljena dokumentacija nakon procedure izbora neće se vraćati kandidatima.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama.

Tekst oglasa dostupan je i na web stranici Zavoda: www.zavod-sarajevo.ba kao i na web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo: www.szks.ba

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com