Na osnovu člana 6. stav (3) i člana 8. Pravilnika o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine- Sarajevo broj 05-925/20 od 25.06.2020.godine i odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19, 9/21), objavljuje se:

 

O G L A S

za prijem radnika na sljedeće radno mjesto:

 

·         Higijeničar

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16 i 89/18) kandidat mora da zadovoljava i posebne uslove propisane Pravilnikom o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo.

 

 HIGIJENIČAR

Kratak opis poslova: obavlja poslove čišćenja i održavanja čistoće u prostorijama Zavoda (kancelarije, hodnici, prostori u kojima borave korisnici usluga, spavaone korisnika usluga, ambulante, arhivskog prostora i svih ostalih prostorija u kojim borave korisnici usluga i radnici Zavoda, najmanje jednom u toku mjeseca generalno čisti prostor Zavoda (pranje prozora, zavjesa, zidova, stolova i ostalog inventara, detaljno čišćenje mokrih čvora i spavaona), vrši zamjenu posteljine i deka u vešeraju Zavoda, odgovorna je za sredstva rada kojim rukuje / mašina za pranje podova, zogeri, usisivači, metle i dr., mjesečno vrši trebovanje materijala za opštu higijenu od magacinera Zavoda, vodi računa o odnosu prema maloljetnicima gdje obavlja poslove, vrši druge poslove po nalogu šefa Službe i direktora

 

Opšti uslovi:

-          Da je državljanin BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

-          Da je punoljetan, što dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih

-          Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prilikom zasnivanja radnog odnosa

Posebni uslovi:

-            NK radnik, što se dokazuje Svjedočanstvom o završenom osnovnom obrazovanju

-             sa ili bez radnog iskustva

 

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca

Broj izvršilaca: 1

Prijem se vrši na neodređeno vrijeme

 

Pismene prijave potpisane od strane podnosioca-kandidata uz kratku biografiju sa svom potrebnom dokumentacijom koja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji originala ne starije od tri mjeseca (izuzev dokumenata koji imaju neograničen rok trajanja) a kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostaviti preporučeno putem pošte na adresu:

 

Zavod za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo,

Ul. Humska 81,

71000 Sarajevo

sa naznakom “NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS”

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće blagovremeno pismeno obavješteni o vremenu održavanja usmenog ispita nakon čega će se sačiniti rang lista upješnih kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve prijave i dostavljeni podaci se smatraju strogo povjerljivim i sa njima se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka a dostavljena dokumentacija nakon procedure izbora neće se vraćati kandidatima.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama.

Tekst oglasa dostupan je i na web stranici Zavoda: www.zavod-sarajevo.ba kao i na web stranici Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo: www.szks.ba

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com