Na osnovu člana 6.stav.3. i člana 8. Pravilnika o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine- Sarajevo broj 05-925/20 od 25.06.2020.godine i odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/19, 9/21), objavljuje se:

 

 

 

O G L A S

za prijem radnika na sljedeća radna mjesta:

 

1.      Medicinska sestra-tehničar

2.      Higijeničar

 

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 26/16 i 89/18) kandidat mora da zadovoljava i posebne uslove propisane Pravilnikom o radu Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine-Sarajevo.

 

1. MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

Kratak opis poslova: učestvuje u prijemu dnevnih i stacionarnih korisnika (uvid u zdravstvenu dokumentaciju, vođenja zdravstvenog dosijea, kontrola odjeće i obuće, sredstava lične higijene i sl.), radi sa korisnicima koji se nalaze na stacionarnoj opservaciji (redovno obavlja pregled odjeće i obuće, kontroliše ličnu higijenu korisnika i higijenu prostora, zamjenu posteljine najmanje jednom sedmično, sprječavanje širenja zaraznih bolesti), brine o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti korisnika, priprema i vodi korisnike na preglede u zdravstvene ustanove (bolnice, ambulante, hitnu pomoć i sl.), prilikom izrade izvještaja o psihičkom stanju korisnika komunicira i koordinira sa neuropsihijatrom sopljnim saradnikom Zavoda, organizuje i kontroliše korištenje propisane farmakoterapije, prikuplja nalaze i mišljenja ljekarskih pregleda, pruža prvu pomoć korisnicima i vodi evidenciju oboljelih korisnika te brine da svi korisnici imaju ovjerenu zdravstvenu legitimaciju, redovno nabavlja potrebne lijekove i sanitetski materijal, sarađuje s drugim stručnim radnicima tokom izvršenja sudskih mjera te provođenja dijagnostike i opservacije korisnika, pruža pomoć kuharu pri sastavljanju jelovnika za obroke u pogledu kvantiteta, kvaliteta, propisanih kaloričnih vrijednosti i drugih kriterija sa aspekta medicinske struke, vodi brigu o sanitarnim knjižicama te organizuje i upućuje radnike na periodične zdravstvene preglede, lično je odgovoran i dužan čuvati sve podatke o korisnicima kao poslovnu tajnu i isti mogu biti dostupni samo rukovodiocima i radnicima koji su u direktnom radu sa korisnicima,podnosi mjesečni izvještaj o radu šefu Službe

 

Opšti uslovi:

-          Da je državljanin BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

-          Da je punoljetan, što dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih

-          Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prilikom zasnivanja radnog odnosa

Posebni uslovi:

-       SSS, Srednja medicinska škola, što se dokazuje diplomom ili svjedočanstvom srednje škole.

-       Položen stručni ispit u struci, što se dokazuje Uvjerenjem o položenom stručnom ispitu nadležnog ministarstva zdravstva.

-       Najmanje šest mjeseci radnog iskustva u struci, što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi a koja moraju biti precizna i detaljna tj. moraju sadržavati podatke o tome na kojim poslovima je radnik radio, naziv radnog mjesta, da li su to poslovi SSS, koliko dugo je obavljao te poslove, po mogućnosti opis poslova i jasno preciziran period radnog angažovanja na radnim zadacima. Kandidat kao dokaz može dostaviti uvjerenje Zavoda za PIO-listing ali uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja sa listinga tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na traženoj vrsti poslova sa SSS i koliko dugo.

-       Poznavanje rada na računaru, što se dokazuje svjedočanstvom srednje škole o položenom predmetu informatika ili certifikatom - uvjerenjem pravne osobe ovlaštene za osposobljavanje za rad na računaru ili kopijom indeksa fakulteta - sa položenim predmetom/ispitom informatika, dodatak diplomi i/ili uvjerenje o uspjehu u toku studija.

 

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca;

Broj izvršilaca: 1

Prijem se vrši na neodređeno vrijeme.

 

2. HIGIJENIČAR

Kratak opis poslova: obavlja poslove čišćenja i održavanja čistoće u prostorijama Zavoda (kancelarije, hodnici, prostori u kojima borave korisnici usluga, spavaone korisnika usluga, ambulante, arhivskog prostora i svih ostalih prostorija u kojim borave korisnici usluga i radnici Zavoda, najmanje jednom u toku mjeseca generalno čisti prostor Zavoda (pranje prozora, zavjesa, zidova, stolova i ostalog inventara, detaljno čišćenje mokrih čvora i spavaona), vrši zamjenu posteljine i deka u vešeraju Zavoda, odgovorna je za sredstva rada kojim rukuje / mašina za pranje podova, zogeri, usisivači, metle i dr, mjesečno vrši trebovanje materijala za opštu higijenu od magacinera Zavoda, vodi računa o odnosu prema maloljetnicima gdje obavlja poslove, vrši druge poslove po nalogu šefa Službe i direktora

 

Opšti uslovi:

-          Da je državljanin BiH, što dokazuje uvjerenjem o državljanstvu

-          Da je punoljetan, što dokazuje Izvodom iz matične knjige rođenih

-          Da je radno sposoban, što dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora a prilikom zasnivanja radnog odnosa

Posebni uslovi:

-            NK radnik sa ili bez radnog iskustva

 

Probni rad u trajanju od 3 mjeseca;b

Broj izvršilaca: 1

Prijem se vrši na neodređeno vrijeme.

 

Pismene prijave potpisane od strane podnosioca-kandidata uz kratku biografiju sa svom potrebnom dokumentacijom koja se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji originala ne starije od tri mjeseca (izuzev dokumenata koji imaju neograničen rok trajanja) a kojom se dokazuje ispunjavanje opštih i posebnih uslova dostaviti preporučeno putem pošte na adresu:

 

                             Zavod za vaspitanje muške djece i omladine – Sarajevo,

                                                      Ul. Humska 81, 71000 Sarajevo

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa biće blagovremeno pismeno obavješteni o vremenu održavanja intervjua nakon čega će se sačiniti rang lista upješnih kandidata.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sve prijave i dostavljeni podaci se smatraju strogo povjerljivim i sa njima se postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka a dostavljena dokumentacija nakon procedure izbora neće se vraćati kandidatima.

Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja istog u dnevnim novinama.

 

Tekst oglasa dostupan je i na web stranici Zavoda: www.zavod-sarajevo.ba

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com